ЗАСТРАХОВКА "КАСКО"

Застраховката “КАСКО” за разлика от застраховката “Гражданска Отговорност” е доброволна застраховка на МПС и осигурява застрахователно покритие срещу следните рискове: пътнотранспортно произшествие, кражба, грабеж, пожар, природни бедствия и др. Тези рискове са описани в общите условия на застрахователния договор и всяка една застрахователна компания има свои общи условия. Много е важно застрахованото лице да е наясно какво точно застрахователно покритие е налице при сключената каско полица.

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА

По принцип застрахователната сума трябва да е равна на действителната стойност на автомобила. Размерът и се определя по каталог, фактура или експертна оценка на застрахователя. В случаите, когато тя превишава реалната стойност на автомобила налице е надзастраховане, когато пък е по-ниска от действителната стойност налице е подзастраховане. Застрахователната сума може да бъде определена, както в български лева, така и във валута.

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ОБХВАТ

Застраховката освен за територията на Р България може да важи и в трети страни. Различните застрахователни компании предлагат различни варианти на териториална валидност на каското, както и различно покритие в трети страни.

 

ЦЕНАТА НА ЗАСТРАХОВКА "КАСКО"

Цената на застраховката каско се определя в зависимост от размера на застрахователната сума, годината на производство, вида на МПС и много други фактори.

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ ПРИ ЗАСТРАХОВКА "КАСКО"

При настъпването на застрахователно събитие, за което е договорено застрахователно покритие в каско полицата застрахования е длъжен веднага след настъпването му да уведоми компетентните органи и застрахователната компания. За изплащането на обезщетение застрахованото лице е необходимо да представи всички необходими документи удостоверяващи настъпването на събитието, правоспособността на водача и техническата изправност на МПС. Процесът на определяне и изплащане на обезщетение се нарича ликвидация на щета.

Условия | valid XHTML
2008-2010 © Всички права запазени