Условия

Общи условия за предоставяне на застрахователна услуга през AUTOINS.BG

Настоящите общи условия, уреждат отношенията между екипа на Autoins.Bg, който предлага услугите на Брокер Инс ООД и местните физически и юридически лица, които могат да бъдат потребители и клиенти.

1. Понятия:

"Потребители" са лицата ползващи уеб страницата и нейното съдържание.

"Клиенти" са лицата, които са заявили желание да сключат застрахователен договор чрез уеб-страницата.

"Уеб-страницата" е съдържанието, което е достъпно от домейна www.autoins.bg.

"Уеб-калкулатор" е уеб-базирана форма и база данни, в която форма потребителят има възможност да въвежда характеристиките и информацията /задание/, които са нужни на застрахователя за попълване на проект за застрахователна полица и да заяви данни за цени. При въвеждане на задание и заявка за изчисление, уеб-калкулаторът предоставя на потребителя информация за цените на определени застрахователи за всяка конкретна заявка.

2. Предназначение:

Чрез уеб сайта Autoins.Bg, ние предоставяме на потребителите си възможност да заявят сключването на застрахователен договор. Уеб страницата има предназначение да улесни потребителите и клиентите в заявяване на услугата, както и да осигури на посредника Брокер Инс ООД достъп до нужната му информация. Посредством уеб страницата, компанията осъществява застрахователно посредничество, което се състои основно в предлагане и сключване на застрахователни договори от името на застрахователните компании. Услугите са предназначени за местни юридически и физически лица, които са пълнолетни и дееспособни. Посредством уеб страницата, екипът на Autoins.Bg предлага следните автозастраховки:

- "Гражданска отговорност" на МПС;

- "Каско" на МПС.

3. Поръчка:

За да заяви сключване на застраховката, потребителят следва да избере опцията “Поръчай, която е достъпна през уеб страницата след калкулация. Потребителят следва да въведе коректно необходимите данни за калкулацията. Потребителят следва да въведе коректно и всички данни, необходими за поръчка на полицата, както и адрес за нейната доставка. Всички предоставени чрез формата за поръчка данни имат декларативен характер. С потвърждаването на поръчката потребителят възлага на екипа на Autoins.bg административното оформяне и доставка на застрахователната полица на посочения адрес. След получаване на поръчката, екипът на Autoins.Bg се свързва с клиента на посочения е-mail или телефон за потвърждение. При съмнения за невярно попълнени данни Autoins.Bg прави опит за изясняване на информацията и в случай на невъзможност, отказва изпълнението на поръчката.

4. Плащане:

Въз основа на въведената през уеб-калкулатора информация, Autoins.Bg предоставя ценова оферта за всяка една застраховка. Услугата по застрахователното посредничество e безплатнa. Потребителят/клиентът не дължи каквито и да е други суми, освен изчислените чрез уеб-калкулаторите. Екипът на Autoins.Bg може да предостави на потребителя или клиента допълнителни ценови бонуси за своя сметка. Заплащането се извършва с наложен платеж – клиентът заплаща цената на застраховката в момента на получаване на куриера, като куриерските разходи са за наша сметка. През уеб страницата може да се поръчват само полици, които ще бъдат заплащани еднократно. Екипът на Autoins.Bg не приема поръчки за склюването на полици при условията на разсрочено плащане.

5. Доставка:

Доставката до адреса на получателя е безплатна. Ние доставяме полиците чрез собствени мобилни екипи или чрез куриер. Срокът за доставка е 48 часа от момента на потвърждаване на поръчката. 48 часа преди изтичане на застраховката уведомяваме клиента чрез SMS.

6. Актуалност и възможност за избор

Информацията на сайта се актуализира от екипа на Autoins.bg при промяна на тарифите на застрахователите. Всички застраховки се сключват за срок от една година. Потребителят сам избира застрахователна компания, с която да бъде сключена застраховката.

Права и задължения на потребителя:

1. Потребителят се задължава да опише коректно и правилно всички полета при заявяване на застрахователната полица. Посочените данни носят декларативен характер по отношение на достоверността им. Потребителят има право да изисква допълнителна информация от екипа на Autoins.bg за предоставените оферти.
2. Договорът за извършване на посредническата услуга се счита сключен в момента, в който потребителят въведе, предостави и потвърди /чрез натискане на бутона "Поръчай"/ данните за полицата.
3. По силата на договора за застраховка потребителят дължи плащане на цената на застраховката, която е равна на цената в полицата, приспадната с отстъпката на застрахователния посредник.
4. Потребителят има право да се откаже от сключения договор на основание чл. 12 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.
5. При упражняване на правото си на отказ потребителят е длъжен да възстанови на екипа на Autoins.Bg стойността на куриерската услуга.
6. Потребителят носи отговорност за достоверността на попълнената информация.

Права и задължения на посредника:

1. Да извърши анализ на предлаганите застрахователни услуги на различните застрахователни дружества, с които има сключени договори.
2. Да представи цялата необходима информация за условията, при които ще бъде сключена застраховката.
3. Да консултира потребителя при избора на застраховка и след получаването на поръчка да администрира сключването и доставката на полицата до потребителя.
4. Да следи сроковете на изтичане на сключените през сайта застрахователни полици и да изпраща напомнящи съобщения за предстоящи изтичане на срока на сключените полици до електронната поща на потребителя или да го уведоми за това по телефон.

Условия | valid XHTML
2008-2010 © Всички права запазени